สื่อถาม ‘ผู้กองไบร์ท’ โดดเด่นด้านไหน เจอตำรวจถาม “น้องมีสามีรึเปล่า?”

สื่อถาม ‘ผู้กองไบร์ท’ โดดเด่นด้านไหน เจอตำรวจถาม “น้องมีสามีรึเปล่า?”

ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปตามๆกัน สื่อถาม ผบช.สตม. ว่า ‘ผู้กองไบร์ท’ โดดเด่นด้านไหน เจอถามกลับ “มีสามีรึเปล่า?” เทียบความโดดเด่นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ ผู้กองไบร์ท หรือร ร.ต.อ.คุณากร ขจรบุญถาวร รองสารวัตร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 และเป็นน้องชาย เบนซ์ เดม่อน ผู้ต้องหามาเก๊า888

พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ กล่าวว่าตนเป็นคนเรียกผู้กองไบร์ท 

มาใช้งานที่สำนักงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เพราะมีความสามารถโดดเด่น เป็นเด็กเรียบร้อย ไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมอะไร และตนเองเป็นคนเรียกให้ “ผู้กองไบร์ท” เดินทางกลับไทย เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ปมเอี่ยวมาเก๊า 888

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงเพื่อความชัดเจนว่า ผู้กองไบร์ท มีความสามารถโดดเด่นด้านไหน ซึ่งทาง พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ ถามกลับมาว่า “น้องมีสามีรึเปล่า?” งานนี้ทำเอาผู้สื่อข่าวถึงกับงงแต่ก็ตอบไปว่า “ไม่มีค่ะ” ทาง ผบช.สตม. ถามต่อว่า “แล้วชายในฝันของน้องต้องมีจุดโดดเด่นยังไง” ผู้สื่อข่าวตอบกลับไปว่า “หนูเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับคำถาม”

พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ ยังกล่าวอีกว่า ถามว่าความโดดเด่นของแต่ละคน มันเป็นความต้องการของแต่ละคนเหมือนกันไหม ความโดดเด่นของแต่ละคน มันอาจจะโดดเด่นในด้านหนึ่งก็ได้ ผมถึงบอกว่าน้องเขามีความรู้ คิดว่าน้องเขามีประโยชน์ ผมก็ใช้ประโยชน์เขา แต่เมื่อเรานำเขามาใช้ประโยชน์ แล้วเขาทำผิด ก็ว่ากันไป

พร้อมย้ำว่า เป็นคนเลือกผู้กองไบร์ทเข้ามาทำงานด้วยตนเอง ใครทำงานกับตน ต้องเป็นคนเลือกอยู่แล้ว ไม่ได้รับฝากมาชุ่ย ๆ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ช่อดอกกัญชา’ เป็นสมุนไพรควบคุม

ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศให้ ช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามขายให้เด็ก-นักเรียน รวมถึงห้ามโฆษณาเพื่อการค้าด้วย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 โดยใจความสำคัญคือการปรับให้ ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม และห้ามโฆษณาเพื่อการขาย รวมไปถึงห้ามจำหน่ายให้เด็ก-สตรีมีครรภ์อีกด้วย

ประกาศฉบับเต็มระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่ได้ประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม ที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการกำกับดูแลกัญชา จากยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เป็นสมุนไพรควบคุม ซึ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ควรมีการควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอก ไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง มาตรา 44 และมาตรา 45 (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการประชุม ครั้งที่ 99-4/2565 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข้อ 2 ให้กัญชา ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L วงศ์ Cannabaceae รวมทั้งชื่อวิทยาศาสตร์อื่นๆ อันเป็นชื่อพ้อง เฉพาะส่วนของช่อดอก เป็นสมุนไพรควบคุม

ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จําหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 46 และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1) ผู้รับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย ส่งออก จําหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้อง จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การนําไปใช้ และจํานวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการ และให้รายงานข้อมูล นั้นต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด

2) ผู้รับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออก ต่อผู้อนุญาตเป็นรายครั้ง ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด

3) ห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

4) ห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา

5) ห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ เว้นแต่การจําหน่าย โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของตน หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ใช้ในการรักษาสัตว์

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตแท้ สล็อตเว็บตรง